Information om kapitaltäckning

Offentliggörande av information om kapitaltäckning  30 juni 2017

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12), Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 1423/2013 offentliggör Stockholm Corporate Finance AB (566672-0727) nedan periodisk information om kapitaltäckning.

Kapitalbas

Kapitalbasen består endast av kärnprimärkapital. I bolagets kärnprimärkapital ingår aktiekapital, reservfond, överkursfond, balanserat resultat samt kapitalandelen av obeskattade reserver.

Kapitalkrav

Det regulatoriska minimikapitalkravet är det högsta av följande:

  1. 125 000 euro (startkapital)
  2. summan av kapitalkraven för kreditrisker och marknadsrisker
  3. 25 procent av bolagets fasta omkostnader för det föregående året.

Kravet på att upprätthålla en kapitalkonserveringsbuffert på 2,5 procent gäller sedan den 2 augusti 2014.

Beräkningsmetod

Bolaget tillämpar schablonmetoden vid beräkning av kreditrisk, vilket innebär att det finns sjutton exponeringsklasser med ett flertal olika riskvikter inom respektive klass. Kreditrisk beräknas på alla tillgångsposter i och utanför balansräkningen som inte dras av från kapitalbasen.

Uppgifter om kapitalbas 2017 SCF AB
Aktiekapital 383 380
Reservfond och överkursfond 2 060 849
Balanserade vinstmedel 15 887 668
Obeskattade reserver (78%) 4 805 157
Kärnprimärkapital 23 137 054
Primärkapital  
Supplementärkapital  
Total kapitalbas 23 137 054
Uppgifter om riskvägda exponeringsbelopp (TSEK) 31-12-2017
Summan riskviktat exponeringsbelopp kreditrisk & marknadsrisk 2 693 978
–       varav kreditrisk, schablonmetoden 2 693 978
–       varav marknadsrisk 0
Riskviktat exponeringsbelopp baserat på 25 % av fasta omkostnader 64 067 750
Totalt riskvägt exponeringsbelopp 64 067 750
Riskvägda exponeringar för kreditrisker per exponeringsklasser (TSEK) 31-12-2017
Exponering mot institut 295 311
Exponering mot företag 2 384 907
Exponering mot hushåll 0
Exponering mot fonder 0
Övriga poster 13 760
   
Riskvägt exponeringsbelopp 2 693 978
Kapitalrelationer och kapitalbuffertar Lagstadgat krav  31-12-2017
Kärnprimärkapitalrelation 4,50% 36,11%
Primärkapitalrelation 6% 36,11%
Total kapitalrelation 8% 36,11%
     
Institutspecifika buffertkrav på kärnprimärkapital 2,50%  
Kapitalkonserveringsbuffert 2,50%  
Kontracyklisk kapitalbuffert    
Systemriskbuffert    
     
Totalkapitalkrav inklusive buffertkrav 10,50%  
Totalkapitalkrav tillgängligt att använda som buffert   25,61%

Tillbaka